Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno – Społeczne AKCES, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami)

2.   Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Winkowską - Nowak zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Nurkowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Postępu 18 B, w dniu 18 lipca 2013 roku Repertorium A Nr 26866/2013.

§ 2

1.   Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.   Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3.  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.   Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą. 

5.   Do celów współpracy zagranicznej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1.   Fundacja posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.

2.   Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

3.   Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nieposiadającym osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest poprawa jakości edukacji poprzez wykorzystanie najnowszych zdobyczy nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

§ 6

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1.      Integracja środowisk akademickich ze środowiskami związanymi z edukacją.

2.      Działania w obszarze nauki przez inicjowanie i prowadzenie badań oraz tworzenie analiz dotyczących zagadnień poprawy jakości edukacji.

3.      Tworzenie modelowych rozwiązań dotyczących poprawy jakości edukacji oraz integracji społecznej.

4.      Transfer wiedzy akademickiej do środowisk związanych z edukacją poprzez organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów i działalność wydawniczą.

5.      Tworzenie i wdrażanie innowacji edukacyjnych i społecznych.

6.      Działania na rzecz podnoszenia umiejętności i kompetencji kadry nauczycielskiej poprzez kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty i prowadzenie działalności wydawniczej.

7.      Wspieranie poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół.

8.      Wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu indywidualnych problemów z zakresu dydaktyki i psychologii.

9.      Opracowywanie materiałów i narzędzi merytorycznych, metodycznych i dydaktycznych oraz rozwijanie bazy wiedzy dotyczących edukacji oraz repozytoriów.

10.  Działania społeczne takie jak tworzenie i wspieranie sieci profesjonalistów, sieci innowatorów w edukacji i innych sieci społecznych służących poprawie jakości edukacji.

11.  Promowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych do tworzenia sieci społecznych.

12.  Rozwój więzi społecznych i gotowości do współpracy.

13.  Rozwijanie kultury informacyjnej w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem ogólnodostępnego oprogramowania.

14.  Rozwijanie baz wiedzy dotyczących edukacji.

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji. 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną. Zakres prowadzonej działalności określa wewnętrzny Regulamin Działalności Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi:

1.     Fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), w tym 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na działalność statutową oraz 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą Fundacji.

2.     Inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1.     Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a)     darowizn, spadków i zapisów,

b)     dotacji i subwencji oraz grantów,

c)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)     dochodów z majątku Fundacji,

e)     lokat i odsetek bankowych,

f)      dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g)     działalności gospodarczej Fundacji,

h)     dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości

2.     Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

3.     Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.  

§ 10

Działalność gospodarcza Fundacji

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w następujących dziedzinach:

1.     wydawanie książek (58.11.Z),

2.     działalność wydawnicza włącznie z publikowaniem oprogramowania (58.11.Z),

3.     pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z), 

4.     badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

5.     działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 

6.     pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

7.     działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),  

8.     działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z), 

9.     sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), 

10.  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), 

11.  sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

12.  restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), 

13.  przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), 

14.  działalność portali internetowych (63.12.Z), 

15.  stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

16.  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z), 

17.  dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 

18.  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z), 

19.  działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), 

20.  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 

21.  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 

22.  działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

23.  artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z), 

24.  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z). 

         Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji lub na działalność gospodarczą.

§ 11

1.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.     Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej.

3.     Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację. 

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy trwa od 08 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 13

Fundacja nie może:

1.   udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2.   przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.   wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; 

4.   dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 14

1.     Organami Fundacji są:

a)     Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

b)     Fundatorka,

c)     Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

  

§ 15

Zarząd Fundacji

1.     Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.

2.     Funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio pełni Fundatorka: Katarzyna Winkowska-Nowak.

3.     Skład Zarządu powołuje Fundatorka w drodze uchwały na wspólną, pięcioletnią kadencję.

4.     Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5.     Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)     odwołania członka Zarządu przez Fundatorkę,

b)     złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji, a w przypadku Prezesa złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji. 

c)     śmierci członka Zarządu.

6.     W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przez rezygnację, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kadencja nowo powołanego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.

§ 16

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Do kompetencji Zarządu należy:

a)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)     sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,

c)     realizacja celów statutowych Fundacji,

d)     sporządzanie rocznych programów działania i budżetu Fundacji,

e)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f)      zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

3.     Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.

4.     Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.     Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

6.     W umowach pomiędzy Fundacją a Prezesem Zarządu Fundacji oraz członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporach między nimi Fundację reprezentuje dwóch członków Rady lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

§ 17

1.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2.     Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3.     O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.     Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.     Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji.

6.     Do realizacji swoich działań Zarząd może zatrudniać pracowników, usługodawców oraz korzystać z odpowiadających świadczeniu pracy, świadczeń wolontariuszy.

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest prezes Zarządu lub każdy z członków zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Rada Fundacji

§ 19

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1. Rada jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch członków powoływanych przez Fundatorkę w drodze uchwały.

2. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

d) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.

§ 20

1. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania z członkostwa przez Fundatorkę lub śmierci członka Rady.

2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. O terminie posiedzenia Rady członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad.

5. Obrady prowadzone są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół po sprawdzeniu jest podpisywany przez prowadzącego.

6. W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

7. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, faks, konferencja telefoniczna, komunikatory), pod warunkiem, że prowadzący posiedzenie otrzyma od wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu potwierdzenie (drogą faksową lub elektroniczną) oddanych przez nich głosów na konkretne uchwały, a takie uchwały nie dotyczą spraw podlegających pod głosowanie tajne.

8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W razie równej liczby głosów odanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady.

9. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

§ 21

Zmiany Statutu może dokonać wyłącznie Fundatorka.

§ 22

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.     W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundatorka.

 

§ 23

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie:

a)     osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

b)     wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.

3.     O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.

4.     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

-------------------------------------------------------

 

 

Fundatorka: Katarzyna Winkowska-Nowak

Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES
Al. Wilanowska 9A lok. 121
02-765 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © 2024 Fundacja AKCES. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.